AJUDES MENJADOR CURS 21-22

Si voleu sol·licitar la beca de menjador pel curs 2021-2022 podeu accedir a la sol·licitud i entregarla en el nostre centre entre els dia 6 i 17 de setembre (ambdós inclosos). LLISTES PROVISIONALS LLISTES DEFINITIVES AMB ASSIGNACIÓ ECONÒMICA LLISTES DEFINITIVES SENSE ASSIGNACIÓ ECONÒMICA LLISTES DEFINITIVES DENEGATS

Recordau que sempre heu de demanar cita prèvia.

HORARIS I DATES D’ENTREGA

SOL·LICITUD ANNEX2

LLISTES PROVISIONALS FINS DIA 30-09-21

LLISTES DEFINITIVES

Us comunicam que dilluns dia 8 es va penjar al web del Servei de Comunitat Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, la proposta de concessió dels ajuts de menjador  amb els annexos corresponents, tant pels ajuts per motius de desplaçament com pels ajuts per motius socioeconòmics.

Aquestes propostes també, tal com consta al punt 12 de l’apartat catorzè de la Resolució del Conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 (BOIB núm. 105, de 7 d’agost), s’han de penjar al tauler d’anuncis del centre a l’efecte que els sol·licitants comuniquin l’acceptació de l’ajut al centre (annex 3).

En qualsevol cas, l’acceptació, tal com consta en la resolució, s’entén produïda automàticament si en el termini de tres dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució no es fa constar el contrari.

 Aquesta convocatòria ha tingut més de 12.500 sol·licituds, per la qual cosa us agraim l’esforç realitzat des dels centres educatius. D’aquestes sol·licituds se n’han admès 10.210.

En la Resolució d’aquestes ajudes s’ha exhaurit la partida de 7 milions d’€ de la Convocatòria essent beneficiaris de quantia econòmica 8.204 alumnes, però la voluntat de la Conselleria és poder dotar de quantia econòmica totes les sol·licituds admeses.

Per la qual cosa, dissabte dia 6 de novembre es va publicar la Resolució del Conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de novembre de 2021 (BOIB núm. 153, de 6 de novembre) per la qual es modifica la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 105, de 7 d’agost) .

Mitjançant aquesta resolució es modifica el paràgraf 1 de l’apartat quinzè de la convocatòria en el sentit de resoldre parcialment el procediment de concessió amb el límit del crèdit autoritzat, mentre que la resolució de la resta de sol·licitud acceptades s’ha de proposar quan es disposi de crèdit adequat i suficient (seria el cas de la proposta dels ajuts concedits sense assignació econòmica).

D’aquesta manera, ara podem otorgar l’ajut als alumnes beneficiaris amb més puntuació, i per tant, més necessitat (llistat que hem penjat al Servei de Comunitat Educativa) i posteriorment podrem ampliar l’ajut a les altres sol·licituds admeses amb menys puntuació.

Malgrat tota aquesta documentació la podeu imprimir des de la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa, la us adjuntam comprimida.

Novament gràcies per la vostra col·laboració.

Amanda Fernández Rubí
Directora general
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

LLISTES DEFINITIVES AMB ASSIGNACIÓ ECONÒMICA

LLISTES DEFINITIVES SENSE ASSIGNACIÓ ECONÒMICA

LLISTES DEFINITIVES DENEGATS

TELÈFON DE CONSELLERIA PER CONSULTA I ACLARIMENTS AJUTS DE MENJADOR

971 177800

2 comentaris